Search

Choose your country site

Job vacancies

ข้อมูลส่วนตัว

ทราบข่าวการรับสมัครจาก
รูปถ่าย / Photo :
กลุ่มงานที่สนใจ

เงินเดือนที่ต้องการ
Salary Expected
วันที่เริ่มงาน
Date Of Start
(วัน/เดือน/ปี)

คำนำหน้า
ชื่อ
ส่วนสูง/Height
Title
Name
น้ำหนัก/Width
อายุ
Age
วัน เดือน ปีเกิด
Date of Birth
สถานที่เกิด
Place of Birth
ศาสนา
Religion
สัญชาติ
Nationality
(วัน/เดือน/ปี)
เลขที่บัตรประชาชน
Identification Card No.
เลขที่ประกันสังคม
Social Security Card No.
เลขที่บัตรผู้เสียภาษี
Tax Identification No.
ที่อยู่ปัจจุบัน
Home Address
ที่ทำงาน
Office Address
โทรศัพท์ที่บ้าน
Home Phone
โทรศัพท์มือถือ
Mobile Phone
สถานภาพ
Marital Status
Email
ชื่อคู่สมรส
Spouse's Name
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
จำนวนบุตร
No Of Children
คน อายุของบุตรตามลำดับ
Respective Ages of children
ชื่อบิดา
Father's Name
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
ชื่อมารดา
Mother's Name
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
พี่น้องร่วมบิดามารดา
No of Brothers & Sisters
คน
ท่านเป็นคนที่

ลำดับที่
Item
ชื่อ
Name
เพศ
Sex
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
ชื่อสถานที่ทำงาน โรงเรียน
Name of Company-School
โทรศัพท์
Telephone No.
 
1

สถานภาพทางการทหาร
Military Status
มีพันธะทางหทารหรือไม่
Are you subject to military service ?

ประวัติการศึกษา และ การผึกอบรม

ระดับการศึกษา
Education Level
ชื่อสถาบัน/ที่ตั้ง
Name of Instition/Location
สาขา/เกรดเฉลี่ย
Major/G.P.A
ปีที่เข้าศึกษา
From
ปีที่จบ
To
 

กำลังศึกษาต่อที่
Currently studying at
สาขา
Major
ปีที่คาดจะจบ
Yr. Of Graduation
ทุนการศึกษาและกิจกรรมที่เคยร่วมในระหว่างการศึกษาและอื่นๆ
Extra Curricular activities & scholarship
มีโปรแกรมจะศึกษาต่อหรือไม่่
Do you have plane for continuing your education?
เมื่อไร? When? วิชาอะไร? What? ที่ไหน? Where?
หลักสูตร
Course Title
ระยะเวลา
Period
วันเดือนปี
Day/Month/Year
 

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถในการใช้ภาษา / Language Proficiency
ภาษา / Language
พูด
Speaking
อ่าน
Reading
เขียน
Writing
 

พิมพ์ดีด
Typing
ภาษาไทย คำ/นาที
Thai                                 Words/Minute
ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
English                                 Words/Minute
คอมพิวเตอร์
Computer
โปรแกรม
Programs
ภาษา
Languages
ความสามารถในการขับขี่
Driving Skill
รถยนต์
Car
ใบอนุญาตขับรถ เลขที่
Driver's Licence No
จักรยานยนต์
Motorcycle
ใบอนุญาตขับรถ เลขที่
Driver's Licence No
ท่านมียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่
Do you have your own vehicle?
รถยนต์
Car
จักรยานยนต์
Motorcycle
รุ่น
Model
หมายเลขทะเบียน
Plate No

ประวัติการทำงาน

งานปัจจุบัน / Present Employment

ชื่อสถานที่ทำงาน
Name of company
ที่ทำงานทำกิจการเกี่ยวกับ
Nature of Business
ที่ตั้งสำนักงาน
Location
โทรศัพท์
Phone
เข้าทำงานเมื่อ
Date Of Start
ในตำแหน่ง
Position
ตำแหน่่งปัจจุบัน
Current Position
ลักษณะเงินที่ทำโดยย่อ
Job Description in Brief
เงินเดือนเมื่อเข้าทำงาน
Starting Salary
เงินเดือนปัจจุบัน
Present Salary
ภาษีเงินได้
Income Tax
รายได้อื่นๆที่ได้จากการทำงานปัจจุบันต่อเดือน
Fringe Benefits
 
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้อื่นๆนอกจากที่ทำงานปัจจุบัน
Other income except from present company

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา /Past Employment

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
Company's Name
ตำแหน่งสุดท้าย
Last Position
ปีที่ทำงาน/Years of Working
จาก / From
ถึง / To เงินเดือน
Salary
เหตุผลที่ลาออก
Reason for Leaving
 

บริษัทฯจะสอบถามประวัติการทำงานจากนายจ้าเดิมของท่านได้หรือไม่
May I contact your present and past employer (s)?
เหตุผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านเคยถูกจับ /ถูกฟ้อง หรือถูกควบคุมหรือไม่
Have you ever been arrested, charged or taken into custody?
ถ้าเคย โดนข้อหา
If yes,what's charge
ท่านเคยถูกเลิกจ้างหรือปลดออก / ให้ออก หรือขอร้องให้ออกจากงานหรือไม่
Have you ever been dismissed/suspended from employment?
สาเหตุ
Cause
ท่านเคยเจ็บป่วยหรือได้รับปาดเจ็บในระยะ2ปีที่ผ่านมา หรือไม่?
Have you ever been ill or got a serious injury during the last 2 years?
ถ้าเคย โดนข้อหา
If yes,please explain
ท่านมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักทำงานในนี้บ้างหรือไม่
Do you have any relatives or acquaintances in this company?
ถ้ามี โปรดระบุ
If yes,please identify
ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง
Position
ฝ่าย
Dept.
ความสัมพันธ์
Relationship

บุคคลอ้างอิง / Reference Persons

ชื่อ-นามสกุล
Name & Surname
อาชีพ/ตำแหน่ง/ความสัมพันธ์
Occupation/Position/Relationship
ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
Address Telephone No.
 


ในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ หรือแจ้ง / Incase of emergency please contact

ชื่อ-นามสกุล
Name & Surname
อาชีพ/ตำแหน่ง/ความสัมพันธ์
Occupation/Position/Relationship
ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
Address Telephone No.
 


คำชี้แจงเพิ่มเติมที่ผู้สมัครต้องการแจ้งให้ทราบ
Additional information you wish to offer

หมายเหตุ เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องแนบประกอบใบสมัครงาน และบริษัทจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
Remark The following document of the application are required, and will not be returned in any case.
  • - รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว 2 รูป / One "1 Photograph
  • - สำเนาบัตรประชาชน / Copy of Identification Card
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน / Copy of House Registration Cerificate
  • - สำเนารับรองการศึกษา / Copy of Education testimony
  • - สำเนาใบยกเว้นการเป็นทหาร / Copy of Certificate of Exemption from Military Service
  • - สำเนาใบอนุญาติขับรถ / Copy of Driver's license 4W,2W
  • - อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (Please specify)
Next >>

Page top